top of page

שתי החברות שבארגון - ה company וה society

בכל ארגון פועלות להן במקביל שתי חברות – האחת היא הcompany , והשניה היא ה society.

הcompany היא החברה המסודרת, הרציונלית, הפונקציונלית. הcompany נשענת על עקרונות וובריאנים (ע"ש מקס ובר) וטיילוריסטים (ע"ש פרדריק טיילור) מלפני כמאה שנה. הנחת היסוד היא כי העולם מתנהל דרך קשרי סיבה ותוצאה לינארים, ועל בסיס הנחה זו נקבעת ההתנהלות הארגונית הפורמאלית האמורה להוביל להצלחת הארגון. הcompany עומדת בבסיס פרקטיקות של חלוקת עבודה לתפקידים מוגדרים, נהלי עבודה מוסדרים וכד'. התרשים הארגוני המתאר את ה company הוא היררכי והיררכיה זו מכווינה את חשיבתנו על ההתנהלות הארגונית במונחים של 'תפקידים' ומערכות היחסים בין התפקידים (ניהול, ממשק, שותף לצוות...).

ההיררכיה היא הכרחית לארגונים מאחר והיא מייצרת סדר ותחושת שליטה. יחד עם זאת הראייה ההיררכית איננה שלמה, ולפיכך מגבילה את יכולתנו להשפיע על השגת המטרות הארגוניות.

ה society הינה החברה האנושית בארגון. לעומת ה company, ה society מתהווה דרך תהליכים אנושיים וחברתיים ללא הנהגה מרכזית, תכניות סדורות, ומטרות על. אנשים שונים בארגון מתחברים זה לזה (או לא) ברמה האישית ומתוך אינטרסים אישיים, וחיבור זה משפיע על ההתנהלות המקצועית בארגון בדרכים ישירות ועקיפות. מארג מערכות היחסים בארגון משקף למעשה את דרך ההתנהלות הארגונית האמיתית וגם מצביע על מאפיינים תרבותיים (שיתופיות/ריכוזיות, מרכזי כח, אג'יליות). מערכות יחסים אלו מניעות את גלגלי הארגון בפועל ומשפיעות על תוצאות ברמת הארגון והיחידים בו. בעוד התנהלות הcompany מיוצגת על ידי תרשים היררכי די קבוע המייצג קשרי ניהול, התנהלות הsociety מיוצגת על ידי תרשים רשתי דינאמי המתאר מגוון מערכות יחסים בין ה'שחקנים' ברשת.

במצב אידיאלי יש הרמוניה בין שתי החברות, אך לרוב הן מתקיימות במתח. מה זאת אומרת מתח?

בואו נקח כדוגמה שתי מילים השגורות בשפה הארגונית – מנהל ומנהיגות. בעוד ה'מנהל' מייצג את ה company ה'מנהיג' פועל ב society. למנהיג יש השפעה על אחרים, והוא יכול להניע אותם לפעולה. מנהיגים ארגוניים יכולים להיות מנהלים, אך גם יכול להיות מנהיג ארגוני שאינו מנהל. כמו כן, יכול להיות מנהל שאינו מנהיג ארגוני.

הסתכבתם? בואו נפשט עם תמונה ששווה אלף מילים. מי לדעתכם מנהיג? ואיפה המנכ"ל?

למרות שלא העמקתי והסברתי מה מייצגים הקווים, ומה הקונטקסט הארגוני, השילוב בין הראייה ההיררכית לראייה הרשתית העבירה המון אינפורמציה - מיקום המנהלים הארגוניים ברשת הא-פורמאלית, יחסים קיימים וחסרים בין פונקציות ארגוניות שונות, מוקדי השפעה וכח, ועוד.

עכשיו חישבו – אם הייתם מכירים את הקונטקסט והמשמעות - כמה הייתם למדים על ההתנהלות הארגונית ועל הצעדים הנדרשים כדי לשפר, לייעל ולפתח?

מזמינה אתכם להכנס אל נבכי החשיבה הרשתית בארגונים ולפתח סל כלים הוליסטי המכיר בהתקיימות שני חלקי הפאזל הארגוני – ה company וה society. למידע נוסף בקרו באתר או צרו עמי קשר.

מיכל

מיכל גרדשטיין, פסיכולוגית ארגונית

www.MichalOP.com

Michal.Gradshtein@gmail.com

[תרשים לדוגמה מתוך http://www.robcross.org/network_ona.htm ]

#ניתוחרשתותארגוניות #רשתות #היררכיה #ניהולומנהיגות #תרבותארגונית

Featured Posts
Recent Posts